Preskoči na vsebino | Preskoči na navigacijo

Sekcije

Izvedbenih protokolov

ProtokolPogodba je sestavljena iz okvirne konvencije ter posameznih izvedbenih protokolov (drugi odstavek 2. člena Alpske konvencije): Prebivalstvo in kultura, Urejanje prostora in trajnostni razvo, Ohranjanje čistega zraka, Varstvo tal, Vodno gospodarstvo, Varstvo narave in ureja je krajine, Hribovsko kmetijstvo, Gorski gozd, Turizem in prosti čas, Promet, Energija, Gospodarjenje z odpadkiPrebivalstvo in kultura
Spoštovanje, ohranjevanje in podpiranje kulturne in družbene samobitnosti avtohtonega prebivalstva ter zagotavljanje njegove življenjske osnove, še posebno poselitve in gospodarskega razvoja, ki sta znosna okolju, ter pospeševanje medsebojnega razumevanja in partnerskega vedenja med alpskim in zunajalpskim prebivalstvom.

Urejanje prostora in trajnostni razvoj
Zagotavljanje varčne in preudarne rabe ter zdrav, usklajen razvoj celostnega prostora, pri čemer se še posebej upošteva nevarnosti naravnih katastrof, preprečuje preveliko ali premajhno rabo ter ohranja oziroma obnavlja naravne zivljenjske prostore; zato sta potrebni celovita spoznava in ocena potreb po rabi.

Ohranjanje čistega zraka
Drastično zmanjšanje emisij škodljivih snovi in obremenitev z njimi v alpskem okolju ter njihovega vnašanja od zunaj do mere, ki ni škodljiva za ljudi, živali in rastline.

Varstvo tal
Zmanjševanje kvantitativnega in kvalitativnega poškodovanja tal, še posebno z uporabo za tla neškodljivih kmetijskih in gozdarskih proizvodnih postopkov, varčnim ravnanjem z zemljiščem in tlemi, zajezitvijo erozije kot tudi z omejitvijo zbitosti tal.

Vodno gospodarstvo
Ohranjanje ali obnova zdravih vodnih sistemov, še posebno z ohranjanjem čistoče vodovja, sonaravno gradnjo hidroelektrarn in s takim izkoriščanjem vodne sile, ki v enaki meri upošteva interese ohranjanja avtohtonega prebivalstva in ohranjanja okolja.

Varstvo narave in urejanje krajine
Varovanje in negovanje, po potrebi pa tudi obnavljanje narave in krajine, ki naj trajno zagotavlja sposobnost delovanja ekosistemov, ohranja živalstvo in rastlin vključno z njunim življenjskim okoljem, sposobnost obnavljanja in trajnega ustvarjanja naravnih dobrin ter različnost, svojevrstnost in lepoto narave in krajine v celoti.

Hribovsko kmetijstvo
Gospodarjenje tradicionalnih kulturnih krajin ter kraju primerno in okolju znosno kmetijstvo, pri čemer se upošteva otežene gospodarske pogoje.

Gorski gozd
Krepitev in obnavljanje gozdnih funkcij, še posebno varovalnih funkcij z izboljšanjem odpornosti gozdnih ekosistemov, zlasti s sonaravnim gozdnim gospodarjenjem, pri čemer se upošteva otežene gospodarske pogoje.

Turizem in prosti čas
Omejevanje dejavnosti, ki škodujejo okolju, in usklajevanje turističnih in sprostitvenih dejavnosti z ekološkimi in socialnimi zahtevami.

Promet
Zmanjševanje obremenitev in nevarnosti v prometu čez Alpe in znotraj njih do mere, ki je znosna človeku, živalim in rastlinam ter njihovim življenjskim prostorom, kar se med drugim doseže s povečano preusmeritvijo prometa, predvsem tovornega prometa na železnico.

Energija
Pridobivanje, razdeljevanje in izkoriščanje energije na način, ki prizanaša naravi in krajini ter je neškodljiv okolju, in pospeševanje ukrepov za varčevanje z energijo.

Gospodarjenje z odpadki
Posebno upoštevanje omejevanja, zajemanja, predelave in odstranjevanja odpadkov, ki je prilagojeno posebnim potrebam alpskega okolja.

Gap Chambéry Brig-Glis Sondrio Sonthofen Herisau Trento Bolzano Bad Reichenhall Bad Aussee Belluno Villach Maribor Idrija Annecy Lecco Chamonix Tolmin Tolmezzo karte_alpen.png

 

 

 

 
Osebna orodja